Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden

  1. Algemeen

De erelonen worden jaarlijks aangepast aan de index der consumptieprijzen/gezondheidsindex/ ABEX-index overeenkomstig de volgende formule:

Nieuw tarief = oud tarief x nieuwe index
                               basisindex

Als basisindex geldt het indexcijfer van de maand voorafgaand aan de datum van ondertekening van de opdrachtbrief.

De eerste indexaanpassing zal van toepassing zijn op 1 januari volgend op het jaar na ondertekening van de onderhavige opdrachtbrief.

  1. Termijn, wijze van betaling en bepaling van de prestaties

De facturen zijn te betalen binnen de 8 kalenderdagen na verzending van de factuur en dit door overschrijving op de bankrekeningen van de beroepsbeoefenaar IBAN : BE72 0682 3627 1516 of BE25 0013 5598.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen de partijen, worden de diensten, ongeacht het afgesproken forfaitair tarief, die de beroepsbeoefenaar aan de cliënt verleent buiten het kader van de hierboven omschreven opdracht of de onvoorziene extra tijdsbesteding, dewelke niet te wijten is aan de beroepsbeoefenaar zelf, steeds aan de cliënt aangerekend op basis van de uurtarieven volgens de tabel met de uurtarieven die als bijlage wordt toegevoegd aan de opdrachtbrief.

Bij het berekenen van de bedragen in de bijgevoegde tabel werd er rekening mee gehouden dat alle informatie, die noodzakelijk is om de diensten uit te voeren, door de cliënt tijdig zal worden overgemaakt, en dat deze informatie volledig, accuraat en gestructureerd is – dit in uitvoering van de eigen verbintenissen van de cliënt.

Mocht dit niet het geval zijn, en mochten de tekortkomingen niet ophouden nadat de cliënt per mail of per gewone brief in gebreke werd gesteld om dit te verhelpen, dan zal de beroepsbeoefenaar kunnen oordelen dat de uitvoering van de opdracht onmogelijk is geworden, en de ontbinding van de overeenkomst vaststellen ten laste van de cliënt.

  1. Bij wanbetaling of betwisting

Indien het bedrag van de factuur niet binnen de 8 dagen na haar verzending betaald is, zullen vanaf deze vervaldatum van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling de wettelijke interesten overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand in handelszaken verschuldigd zijn, en dit tot op de dag dat de gehele facturen zijn betaald. (-> deze wet is veranderd en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 30/08/2021 en zal in werking treden op 01/02/2022, deze wijziging van de wet gaat vooral over de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen. Maar deze zin zou dus eigenlijk moeten veranderen met datum 01/02/2022 ? )

Bovendien zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding van 15% van het bedrag van de factuur met een minimum van 125 € aangerekend worden. Deze forfaitaire vergoeding kan, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, desgevallend verhoogd worden met de vergoeding van de opgelopen invorderingskosten, met inbegrip van de op basis van het Gerechtelijk wetboek bepaalde rechtsplegingsvergoeding.

In geval van niet betaling van bedragen die verschuldigd zijn, behoudt de beroepsbeoefenaar zich het recht voor 15 dagen na een per post aangetekend schrijven zijn prestaties te schorsen tot wanneer de schuld volledig is betaald.

Alle aflossingen worden eerst op de interesten, kosten en het schadebeding aangerekend.

Alle betwistingen over de gevorderde prestaties en/of kosten, de modaliteiten en de wijze van uitvoering van de toevertrouwde opdracht moeten schriftelijk met de nodige motivering aan de beroepsbeoefenaar per aangetekend schrijven geprotesteerd worden en toekomen bij Accfisc Consult BV binnen een termijn van 8 kalenderdagen vanaf de datum van verzending van de prestaties. Elke andere vorm van protest of een protest na deze termijn wordt als laattijdig en ongegrond aanzien zodat het bedrag op onbetwistbare wijze verschuldigd is. Een ongemotiveerd protest wordt steeds als ongegrond beschouwd.

Indien een factuur uitgaande van Accfisc Consult BV onbetaald blijft op bovenvermelde vervaldag zonder dat de prestaties betwist werden, dan zijn alle facturen die reeds werden uitgeschreven door Accfisc Consult BV allen opeisbaar, zelfs al is de desbetreffende vervaldag nog niet verstreken. Bij de niet-betaling van een factuur worden eveneens alle betalingsfaciliteiten, die zouden zijn overeengekomen, herroepen zodoende dat het saldo van alle facturen onmiddellijk en in éénmaal opeisbaar is.

Wanneer de solvabiliteit of kredietwaardigheid van de klant in het gedrang komt of bij laattijdige betaling van de ereloonnota’s, gaat de klant ermee akkoord dat eventueel nog op te stellen facturen onmiddellijk opeisbaar worden en aangerekend mogen worden. Indien Accfisc Consult BV voor het invorderen van haar facturen kosten dient te maken zoals gerechtskosten of uitvoeringskosten, gaat de klant ermee akkoord dat zij deze aan de klant in rekening mag brengen van het totaal te vorderen bedrag met een maximum van 5.000,00 EUR en op voorwaarde dat Accfisc Consult BV deze kosten kan bewijzen. Alle aangerekende bedragen blijven voor Accfisc Consult BV verworven.